اسـاسـنامـه

کـانـون کـارگـردانـان سینمـای ایـران

1389


فصل اول: تعریف

ماده1) کانون کارگردانان سینمای ایران تشکلی است صنفی، مستقل و غیرانتفاعی، متشکل از کارگردانان حرفه‌ای سینمای ایران که از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود بر مبنای این اساسنامه تشکیل شده است و اختصاراً در این اساسنامه کانون نامیده می‌شود.

ماده 2) کانون به هیچ حزب و دسته و گروه سیاسی وابستگی ندارد و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی فعالیت خواهد داشت.

 ماده3) دفتر اصلی «کانون» در تهران است.

 ماده4) هدف از تشکیل کانون، حفظ و صیانت حقوق مادی و معنوی اعضا و کمک به ارتقاء کیفی سینمای ایران است.

ماده 5) کارگردان حرفه ای سینما به کسی اطلاق می شود که وظیفه هدایت و رهبری عوامل فنی و هنری یک فیلم سینمایی را بر عهده دارد و مالک معنوی اثر سینمایی بشمار می آید.

 

فصل دوم: وظایف

ماده6) ایجاد امنیت شغلی برای تمامی اعضای کانون.

 ماده7) کمک به فراهم ساختن امکانات رفاهی برای اعضا از طریق ایجاد پوشش‌های تأمین اجتماعی، خدمات درمانی و ایجاد تعاونی‌های مصرف و مسکن و صندوق‌های حمایتی و نظایر آن.

 ماده8) ایجاد زمینه‌های مناسب برای تبادل تجربیات و اندیشه‌های اعضا در درون و بیرون کانون و بستربرای همکاری میان اعضا.

 ماده9) ایجاد ارتباط و بررسی زمینه‌های همکاری با سازمان‌ها و مراکز فرهنگی هنری ایران و جهان به منظور توسعه فنی و فرهنگی سینمای ایران

 ماده10) مشارکت و حضور در کلیه شوراها، مراکز تصمیم‌گیری و کارشناسی که در زمینه‌های تدوین سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی سینمای کشور مؤثرند.

 ماده11) ارتباط مداوم و هماهنگی با خانه سینما و تشکل‌های صنفی سینمای ایران.

 ماده12)همکاری و ارائه پیشنهادات به مراجع ذیربط به منظور بالا بردن سطح استانداردهای سینمای حرفه ای.

 ماده13) حفظ شأن فرهنگی و هنری اعضا به منظور صیانت از اعتبار حرفه‌ای آنها.

 ماده14) تشکیل هیأت داوری جهت رسیدگی به اختلافات  مرتبط با فعالیتهای حرفه ای اعضا در درون و بیرون صنف

 ماده15) تشکیل و برگزاری کارگاه‌های فنی و تخصصی جهت ارتقای دانش و توانایی‌های اعضا.

 

فصل سوم: عضویت و شرایط‌ آن:

ماده16) عضویت در کانون مشروط به احراز شرایط عمومی عضویت در خانه سینما و شرایط مندرج در این اساسنامه با تصویب شورای مرکزی کانون انجام‌پذیر است.

 ماده17) عضویت در کانون منوط به قبول اساسنامه،آیین نامه ها و مقررات کانون و همچنین پرداخت حق عضویت سالیانه حسب آیین نامه های مصوب محقق خواهد شد.

ماده 18)عضویت در کانون به سه نوع عضویت موقت،وابسته،پیوسته تقسیم می شود.

تبصره : تعیین و تغییر نوع عضویت به درخواست کتبی متقاضی و تصویب شورای مرکزی کانون انجام پذیر است اما تنزل احتمالی عضو صرفأ با تصمیم شورای مرکزی محقق خواهد شد.

 ماده19) عضو پیوسته کانون به کارگردانی اطلاق می‌شود که حداقل سه فیلم سینمایی دارای پروانه نمایش در پرونده حرفه ای خود داشته باشد، عضو پیوسته از کلیه حقوق صنفی و حمایت‌های مادی و معنوی مندرج در اساسنامه کانون برخوردار شده و می‌تواند نامزد عضویت در شورای مرکزی وهیئت نظارت( بازرسان) کانون کارگردانان باشد.

 تبصره1: عضو پیوسته‌ای که از تاریخ آخرین پروانه نمایشی فیلم سینمایی او هفت سال گذشته برحسب تصمیم شورای مرکزی به عضو وابسته تبدیل خواهد شد.

تبصره 2: عضو پیوسته ای که 7 فیلم سینمایی در پرونده کاری خود داشته باشد شامل تغییر عضویت نخواهد شد.

 ماده20) عضو وابسته کانون به کارگردانی اطلاق می‌شود که حداقل دو فیلم سینمایی دارای پروانه نمایش در پرونده کاری خود داشته عضو وابسته در مجمع عمومی کانون صاحب رأی بوده اما نمی تواند نامزد عضویت در شورای مرکزی و هیئت نظارت( بازرسان)کانون باشد.

 تبصره: عضو وابسته‌ای که از تاریخ آخرین پروانه نمایش فیلم سینمایی او بیش از هفت سال گذشته باشدحسب تصمی شورای مرکزی نوع عضویت به عضویت موقت تغییر خواهد یافت.

 ماده21) عضو موقت کانون به کارگردانی اطلاق می‌شود که حداقل یک فیلم سینمایی دارای پروانه نمایش در پرونده حرفه ای خود داشته باشد، عضو موقت می تواند در مجمع عمومی کانون حضور داشته باشد اما حق رأی و انتخاب ندارد.

 ماده22) اعضای کانون به شرط اشتغال در حرفه‌های دیگر سینمایی می‌توانند تنها در یک تشکل صنفی به عنوان عضو پیوسته حضور داشته باشند .

 ماده23) اعضای کانون حق عضویت در تشکیلات مشابه کانون کارگردانان را ندارند.

 ماده24) شورای مرکزی کانون می‌تواند نسبت به تعلیق عضویت اعضایی که مبادرت به تخلف از مواد اساسنامه یا ارتکاب یا اموری که موجب هتک حیثیت و شأن حرفه‌ای شده باشد، اقدام نماید.

 تبصره1: عضو معلق می‌تواند از طریق بازرسان کانون تقاضای رسیدگی و فرجام نماید.

تبصره2: خروج از عضویت کانون اختیاری است اما تقاضای مجدد عضویت باید با تصویب شورای مرکزی وقت باشد.

 

فصل چهارم: ارکان

ماده25) ارکان کانون عبارتند از:

1- مجمع عمومی.

2- شورای مرکزی.

3- بازرسان(هیئت نظارت).

 

فصل پنجم: مجمع عمومی

ماده26) مجمع عمومی بالاترین رکن کانون است که متشکل از اعضای پیوسته و وابسته کانون می باشد

تبصره: حضور اعضاء موقت در مجمع عمومی با رعایت موازین مادة 21 بلامانع است.

 ماده27) مجمع عمومی کانون به دو صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می گردد.

ماده28) مجمع عمومی عادی به دعوت شورای مرکزی هر سال در یک نوبت تشکیل می گردد.

 ماده29) دعوت مجامع عمومی از طریق درج آگهی در روزنامه پرشمار یا تخصصی به عمل می‌آید. در آگهی می‌بایست دستور جلسه مشخص با ذکر زمان و مکان قید گرددو دعوت می‌بایست حداقل 15 روز پیش از برگزاری جلسه انجام پذیرد.

ماده 30) قبل از تشکیل جلسات مجمع عمومی صورت کلیه اعضادر یک نسخه تهیه ودر دسترس حاضران قرار داده می شودتا مقابل نام خود را امضا کنند.

 ماده31) جلسات مجمع عمومی عادی با حضور نصف به علاوه یک رسمیت یافته و چنانچه در مرتبه اول حد نصاب حاصل نشد، در مرتبه دوم که ظرف حداقل مدت 15 روز و حداکثر 30 روزاعلام و تشکیل می‌شودحضور با 3/1 اعضا رسمیت خواهد یافت.

 تبصره: چنانچه مجمع عمومی دوم نیز به حد نصاب نرسد به فاصله  15 روزو حداکثر30روز مجمع عمومی سوم اعلام وتشکیل می‌شودکهاین بار با هر تعدادحضور اعضا رسمیت خواهد داشت.

 ماده32) کلیه مصوبات مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت مطلق (نصف به علاوه یک) حاضرین معتبر خواهد بود.

 ماده33) هر عضو پیوسته ووابسته می تواند در مجمع عمومی حداکثر وکالت یک عضو دیگررا داشته باشد، وکالت نامه بایستی به صورت کتبی به بازرس تحویل گردد.

ماده 34) مذاکرات و تصمیمات و تعداد افراد حاضر در جلسه و تعداد آرای موافق و مخالف می بایست در صورت جلسه قید و به امضای رئیس و نائب رئیس و منشی جلسه برسد.

ماده 35) در صورتی که اتخاذ تصمیم نسبت به دستور جلسه طی یک جلسه خاتمه نپذیرد جلسه مجمع عمومی بعنوان تنفس تعطیل و حاکثر برای یک هفته بعد باید تشکیل شود.

 ماده36) وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

1-    استماع و رسیدگی به گزارش فعالیت‌های عملیاتی و مالی شورای مرکزی و بازرسان.

2-    انتخاب اعضای شورای مرکزی، بازرسان مطابق با اساسنامه.

3-    مشاوره درباره پیشنهادات شورای مرکزی در زمینه برنامه‌های آتی.

4-    دریافت پیشنهادات جدید در زمینه خط مشی کانون (اهداف و وظایف).

 ماده37) جلسات مجمع عمومی که با دستور جلسه انتخابات برگزار می‌شود را رییس شورای مرکزی و در غیاب وی نایب رییس و با حضور بازرس افتتاح می‌کند، سپس اداره مجمع عمومی یک هیئت رئیسه متشکل از یک رییس، یک منشی و یک ناظر از میان اعضای حاضر انتخاب می‌شوند.

تبصره 1: اعضای هیأت رئیسه مجمع عمومی نمی توانند خود کاندید انتخاب باشند.

 تبصره2: هیأت رییسه مجمع عمومی نسبت به رسمیت جلسه انتخابات، اخذ آرا و شمارش آن، اعلام نتایج و تنظیم صورتجلسات اقدام می‌نماید.

 تبصره3: صورتجلسات توسط منشی ثبت و به امضای هیأت رییسه خواهد رسید.

 تبصره4: هر گونه شکایت نسبت به انتخابات شورای مرکزی و بازرسان تا دو هفته پس از جلسه قابل رسیدگی است. شکایات می‌بایست کتبی و تسلیم بازرسان قبلی گردد.

 

*مجمع عمومی  فوق‌العاده

ماده38) مجمع عمومی فوق‌العاده کانون می‌تواند در هر زمان از سال به درخواست شورای مرکزی یا بازرسان یا یک سوم اعضای کانون با ذکر دستور جلسه تشکیل می‌گردد.

 ماده39مجمع عمومی فوق العاده از کلیه اختیارات مجمع عمومی عادی برخوردار می باشد.

ماده40)جلسات مجمع عمومی فوق العاده ، با حضور دو سوم اعضای کانون رسمیت می یابد و چنانچه در مرتبه اول دعوت، حد نصاب حاصل نشد مجمع عمومی فوق العاده دوم که ظرف حداقل مدت 15 روز بعد اعلام و تشکیل می شودبرقرار شده که حضور اکثریت اعضا(نصف بعلاوه یک) مناط رسمیت یافتن جلسه خواهد بود.

تبصره: جنانچه مجمع عمومی فوق العاده دوم نیز به حد نصاب نرسد به فاصله حداقل 15 روز بعد، مجمع عمومی فوق العاده سوم اعلام و تشکیل می شود که این بار با هر تعداد حضور اعضا رسمیت خواهد داشت.

ماده 41) کله مصوبات مجامع عمومی فوق العاده با رأی اکثریت مطلق (نصف به علاوه یک) حاضرین معتبر خواهد بود.

 ماده42) وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است:

1- بررسی و تصویب تغییرات مفاد اساسنامه کانون و ارائه آن به خانه سینما.

2- انتخابات جهت ترمیم شورای مرکزی و هیأت نظارت (بازرسان) مطابق با اساسنامه

3- پیشنهاد عزل شورای مرکزی و بازرسان و انتخابات پیش از موعد.

4- بررسی پیشنهاد انحلال کانون و در صورت تصویب، تعیین مدیر تسویه و نحوه اجرای آن.

 

فصل ششم: شورای مرکزی

ماده43) مدیریت و اداره کانون بر عهده شورای مرکزی و اعضای شورا مرکب از نه(9) نفر عضو اصلی و دو نفر علی‌البدل که توسط اعضای پیوسته و وابسته کانون در مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند.

 تبصره: اعضای شورای مرکزی باید نصف به علاوه یک ارای حاضرین را اخذ نمایند و در غیر این صورت برای کاندیداهایی که رأی کافی را نداشته باشند انتخابات مرحله دوم انجام و در این مرحله اکثریت آرا مبنای انتخاب اعضا خواهد بود.

 ماده44) دوره قانونی فعالیت شورای مرکزی دو سال و تجدید انتخاب اعضای آن در دوره‌های بعدی بلامانع است.

تبصره1: هر عضو منتخب شورای مرکزی بیش از دو دوره متوالی نمی تواند ریاست کانون را عهده دار باشد.

 تبصره2: در هر دوره از انتخابات مادامی که شورای مرکزی جدید تعیین نشده باشند شورای قبلی بطور موقت مسئولیت اداره کانون را به عهده دارد.شورای مرکزی اعضای قبلی موظفند بلافاصله چک ، اسناد و مدارک و وجوه و اوراق بهادار را طی صورتجلسه ای به شورای مرکزی جدید تحویل نمایند.

 ماده45) در صورت فوت یا کناره‌گیری یا غیبت غیرموجه هر یک از اعضای اصلی، اعضای علی‌البدل به ترتیب آرا جایگزین می‌شوند.

 تبصره1: غیبت‌ اعضا که به دلیل بیماری یا حوادث غیر مترقبه و یا ساخت فیلم سینمایی با اطلاع رییس شورای مرکزی باشد موجه تلقی می گردد.

 تبصره2: شش جلسه غیبت متوالی غیرموجه  اعضای اصلی شورای مرکزی موجب برکناری عضو خواهد شد.

 تبصره3: استعفای اعضای شورای مرکزی باید به صورت کتبی به رییس شورا و بازرس ارائه شود و حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از بررسی شورای مرکزی نتیجه ان به عضو مستعفی اعلام گردد.

ماده 46) اسناد، قراردادها و اوراق تعهدآور کانون با دو امضا از سه امضا معرفی شده (رییس ،نایب رییس و یکی از اعضاء شورای مرکزی) معتبر خواهد بود.

 ماده47) در صورتی که به هر دلیل مجموع اعضای اصلی و علی‌البدل شورای مرکزی به کمتر از هفت نفر برسد، می‌بایست جهت ترمیم شورای مرکزی انتخابات برگزار شود.

 ماده48) شورای مرکزی در اولین جلسه رسمی خود رییس، نایب رییس و سخنگو را برای مدت دو سال از میان اعضای شورا انتخاب می‌کند.

تبصره1: رییس کانون کارگردانان نمی تواند هیچ مسئولیت دیگری در صنوف مختلف سینمایی داشته باشد.

 تبصره2: تغییر رییس شورا بر اساس اعلام و اخطار کتبی اکثریت مطلق اعضای شورا، سپس بررسی  و رسیدگی توسط بازرسان و در صورت نیاز به رأی گیری برای تصمیم، در جلسه بعدی رأی گیری صورت خواهد پذیرفت.

 ماده49) جلسات شورای مرکزی به دعوت رییس شورا و در غیاب وی نایب رییس و همچنین حضور حداقل پنج عضو اصلی رسمیت داشته و تصمیمات شورا با حداقل پنج رآی موافق  قانونی خواهد بود.

 تبصره: در کلیه جلسات شورای مرکزی صورت‌جلسه تنظیم و پس از امضای حاضرین در بایگانی شورای مرکزی ثبت خواهد شد . مصوبات آن توسط رییس و در غیاب وی توسط نایب رییس پیگیری خواهد شد.

 ماده50) جلسات منظم شورا حداقل هر پانزده روز یک بار تشکیل می‌شود و برگزاری جلسات فوق‌العاده با تصویب اکثریت شورا یا به دعوت رییس شورای مرکزی امکان‌پذیر است.

 ماده51) حضور اعضای علی‌البدل در جلسات بلامانع و بلکه مفید بوده و در صورت غیبت

( موجه) هر یک از اعضای اصلی، موقتاً درآن جلسه دارای حق رأی خواهد بود.

ماده 52) هیچ یک از اعضای شورای مرکزی حق توکیل و تفویض نمایندگی به غیر را برای حضور در جلسه شورا نداشته و در صورت مذاکرات شورا ثبت و به امضا حاضرین رسیده ودر بایگانی کانون نگهداری خواهد شد، در صورتجلسه مذاکرات، اسامی حاضرین و غائبین نیز قید خواهد شد.

ماده 53) انتخاب هر نوع نماینده برای شرکت در جلسات کمیسیون ها ، سازمانها، ارگان هاو وزارتخانه ها به نمایندگی از کانون بعهده شورای مرکزیمی باشد و خانه سینما در این رابطه تصمیم کانون را ارج نهاده و حقوق کانون را پاس خواهد داشت.

تبصره: شورای مرکزی می تواند نمایندگان مذکور را از میان خود یا از میان دیگر اعضای کانون انتخاب نماید.

ماده 54) شورای مرکزی در چهار چوب اهداف اساسنامه کانون ،برای هرگونه اقدامی بنام کانون و هر نوع عمل و فعالیتی که مربوط به موضوع کانون است می تواند اقدام نماید که اصلی ترین  

 

وظایف و اختیارات شورای مرکزی به شرح زیر است:

 1- اجرای مفاد اساسنامه کانون از طریق مصوبات و راه‌کارهای مقتضی

2- بررسی درخواست عضویت متقاضیان جدید و رسیدگی به تغییر نوع عضویت اعضا.

3- معرفی نمایندگان کانون برای مشارکت و حضور در کلیه شوراها، مراکز کارشناسی و تصمیم‌گیری مرتبط با اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه کانون.

4- معرفی نمایندگان کانون برای شرکت در مجامع فرهنگی، صنفی و سینمایی و جشنواره‌ها در داخل و خارج از کشور.

5- تصویب تعلیق و یا لغو عضویت اعضا.

6- تشکیل هیأت داوری متشکل از سه نفر خارج از اعضای شورای مرکزی به منظور حل اختلاف مابین اعضای کانون یا اختلافات آنان با اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از کانون مرتبط با حرفه کارگردانان.

7- کمک در جهت ایجاد مسائل رفاهی، بیمه‌ از کارافتادگی و صندوق‌های تعاونی و دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی برای اعضا با حفظ استقلال و شدن کانون.

8- برگزاری مراسم، جلسات و ایجاد کارگروه‌های صنفی (جهت تعامل و تشویق اعضا)  و همچنین ارتقای سطح کیفی آثار تولید شده و آموزشی اعضا.

9- استخدام و عزل و نصب کارکنان کانون اعم از دائم ویا خرید خدمت.

10- تنطیم صورت عملکرد و دعوت مجامع عمومی کانون.

فصل هفتم: بازرس

 ماده 55) مجمع عمومی عادی برای مدت دو سال هیأت نظارت را(شامل دو نفر بازرس) از میان اعضای پیوسته کانون انتخاب می نماید و هیأت نظارت (بازرسان) وظیفه نظارت بر اجرای اساسنامه ، آئین نامه ها و دیگر مصوبات کانون را داشته و می توانند در هر زمان هر گونه رسیدگی مربوطه را انجام دهند ، تجدید انتخاب بازرسان در دوره های بعدی نیز بلامانع است.

تبصره: در هر دوره از انتخابات مادامی که هیأت نظارت جدید(بازرسان) تعیین نشده باشند بازرسان قبلی بطور موقت مسئولیت خودرا عهده‌دار خواهند بود.

ماده 56) هیأت نظارت(بازرسان) باید در باره صحت گزارش شورای مرکزی و صورت دارایی و صورت عملکرد تسلیمی به مجمع اظهار کند، بدین منظور بازرسان می توانند همواره بدون حق رأی در تمامی جلسات شورای مرکزی شرکت کنند.

ماده 57) در صورتی که به هر دلیل اعضای هیئت نظارت (بازرسان) از دو نفر تقلیل یابند در اولین جلسه عادی و یا فوق العاده مجمع عمومی می بایست جهت ترمیم هیآت نظارت انتخابات مربوط به این امر را برگزار نماید.

ماده 58) هیچ یک از اعضای هیأت نظارت (بازرسان) حق توکیل و تفویض نمایندگی به غیر را برای حضور در جلسه شورا ندارند.

فصل هشتم: امور مالی

ماده 59) سال مالی کانون روز اول فروردین ماه هر سال آغاز و روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان می رسد.

ماده 60) منابع مالی کانون کارگردانان عبارتنداز:

1-    حق عضویت اعضابر مبنای آئین نامه های مصوب شورای مرکزی

2-    کمک خانه سینما

3-    کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

4-    دیگر کمک های دریافتی از مؤسسات عمومی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی و قبول هبه به شرط حفظ استقلال کانون

 

فصل هشتم: سایر مقررات

ماده 61) مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده و یا صراحت نداشته باشد تابع قوانین و مقررات لازم الاجرای کشور است.

ماده 62) در صورت انحلال و تصفیه حقوقی کانون کارگردانان سینمای ایران، کلیه اموال و دارایی های آن پس از تصویبمجمع عمومی فوق العاده در اختیار خانه سینما قرار خواهد گرفت.

ماده 63) این اساسنامه در هشت فصل و شصت و سه ماده به عنوان جایگزین اساسنامه اولیه کانون کارگردانان سینمای ایران در مجمع عمومی90 بررسی و تصویب گردید.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون کارگردانان سینمای ایران می‌باشد.